Pożyczka Miejska

Ogłoszenie naboru

16.10.2019

Rozpoczęcie przyjmowania dokumentów aplikacyjnych

od 21.10.2019

Wstrzymanie naboru

12.11.2019 o godzinie 16:00

Rozpoczęcie przyjmowania Wniosków o Pożyczkę Miejską dla Inwestorów posiadających pozytywną rekomendację Fiszki Przedsięwzięcia Inwestycyjnego

06.03.2020 r.

Podpisanie pierwszej umowy pożyczkowej - z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

9.07.2020 r.

Podpisanie drugiej umowy pożyczkowej - z Gdańską Infrastrukturą Społeczną Sp. z o.o.

30.07.2020

Podpisanie trzeciej umowy pożyczkowej - z Teatrem Wybrzeże

29.09.2020

Podpisanie czwartej umowy pożyczkowej - z Centrum Park Chojnice Sp. z o.o.

5.10.2020

Podpisanie piątej umowy pożyczkowej - z Hevelianum

30.12.2020

Podpisanie szóstej umowy pożyczkowej - z Muzeum Narodowym w Gdańsku

15.01.2021

Podpisanie siódmej umowy pożyczkowej - z Muzeum Gdańska

15.03.2021

Podpisanie ósmej umowy pożyczkowej - z Miejskim Zakładem Komunikacji w Malborku Sp. z o.o

22.03.2021

Podpisanie dziewiątej umowy pożyczkowej - z Miastem Malbork

09.06.2021

Zakończenie naboru

22.06.2021

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. informuje, że dnia 21 października 2019 r. rozpoczyna przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych w ramach Pożyczki Miejskiej – instrumentu finansowego skierowanego do podmiotów poszukujących finansowania na realizację niektórych inwestycji infrastrukturalnych. Pula środków przeznaczonych na pożyczki wynosi 120 mln zł.

 

AKTUALIZACJA

 

1. Informujemy, iż z uwagi, że łączna szacowana wartość Pożyczek Miejskich ujawniona w złożonych przez Inwestorów Fiszkach Przedsięwzięć Inwestycyjnych przekroczyła znacząco kwotę alokacji Pożyczki Miejskiej nabór dokumentów aplikacyjnych w ramach Pożyczki Miejskiej został wstrzymany w całości w dniu 12 listopada 2019 r., o godzinie 16:00 – zgodnie ze sposobem przewidzianym w § 3 ust. 3 Regulaminu Naboru.

 

2. Informujemy, iż w dniu 12.11.2019 r. aktualizacji uległy zapisy Regulaminu Naboru Produkt Finansowy – Pożyczka Miejska.

 

Wartość wnioskowanej Pożyczki Miejskiej może wynosić od 300 tys. zł do 25 mln zł, zaś okres jej spłaty – do 15 lat w przypadku pożyczki nieprzekraczającej 5 mln zł, a do 20 lat w przypadku kwoty wyższej. Na wydatkowanie środków pożyczkobiorca będzie miał maksymalnie 4 lata od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki.

 

Oprocentowanie Pożyczki Miejskiej może być ustalone na poziomie rynkowym lub korzystniejszym niż rynkowe. Za udzielenie pożyczki pobierana będzie prowizja nie wyższa, niż 1,5% wartości Pożyczki Miejskiej.

 

Szczegółowe parametry i warunki finansowe Pożyczki Miejskiej zawarto w Regulaminie Naboru.

 

Nabór dokumentów aplikacyjnych planuje się prowadzić do wyczerpania puli środków. Informacje o wstrzymaniu bądź zakończeniu naboru będą publikowane na niniejszej stronie internetowej.

 

Nabór składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie wnioskodawca składa tzw. Fiszkę Przedsięwzięcia Inwestycyjnego – uproszczony formularz dający ogólny pogląd na planowaną do sfinansowania inwestycję. Po pozytywnej weryfikacji ww. dokumentu, wnioskodawca zostaje dopuszczony do etapu drugiego, polegającego na złożeniu właściwego Wniosku o Pożyczkę Miejską wraz z wymaganymi załącznikami. Na jego podstawie zostaje wydana decyzja pożyczkowa.

 

Na co?

Informacje na temat szczegółowych warunków uzyskania Pożyczki Miejskiej znajdują się w Regulaminie Naboru oraz dokumentach towarzyszących zamieszczonych poniżej.

Środki Pożyczki Miejskiej mogą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zlokalizowanych w miastach województwa pomorskiego. Celem przedsięwzięć inwestycyjnych powinna być poprawa konkurencyjności oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej tych miast, a także wzmocnienie potencjału społecznego i gospodarczego regionu. Zakres przedsięwzięć może dotyczyć m.in. inwestycji w: zdegradowane obszary miejskie, obiekty użyteczności publicznej, infrastrukturę kulturalną, obiekty punktowej infrastruktury służącej rozwojowi funkcji gospodarczych, obiekty zabytkowe i ich zespoły, podnoszenie jakości przestrzeni publicznej w ramach układów urbanistycznych oraz infrastrukturę transportu zbiorowego. Szczegółowy katalog dopuszczonych do sfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych znajduje się w § 7 Regulaminu Naboru.

Dla kogo?

O udzielenie Pożyczki Miejskiej mogą wnioskować m.in. przedsiębiorstwa, podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jak również właściciele lub zarządzający nieruchomościami. Pełny katalog potencjalnych wnioskodawców został zamieszczony w § 7 Regulaminu Naboru.

 

Dokumentacja:

Raport z realizacji:

 

Promocja:

 

Wniosek o wypłatę:

 

Regulamin Naboru. Produkt Finansowy – Pożyczka Miejska (aktualizacja)

 

Tabela opłat i prowizji za czynności windykacyjne

 

Programy pomocowe:

 

FAQ:

Osoby do kontaktu:

Adam Zalewski, e-mail: azalewski@pfr.pomorskie.eu, tel. 574 620 720

 

Dołącz do naszych Klientów

Sprawdź ofertę i skontaktuj się z naszymi pośrednikami finansowymi.

Bądź na bieżącoZapisz się do newslettera
Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk

biuro@pfr.pomorskie.eu

58 58 58 950