Strategia CSR przyjęta

06 lipca 2020

Pomorski Fundusz Rozwoju (PFR) usystematyzował funkcjonujące dotąd zasady wspierania obszarów gospodarki ważnych dla województwa pomorskiego. Wypracowana „Polityka finansów odpowiedzialnych społecznie” zapewnia skoncentrowanie działań PFR wokół ochrony środowiska, problemów społecznych oraz szczególnych zagadnień gospodarczych.

 

Przyjęcie strategii CSR oznacza, że każdy nowy wdrażany produkt będzie weryfikowany pod kątem zgodności ze Strategią Województwa Pomorskiego 2030 oraz z przyjętymi zasadami polityki CSR. Ponadto PFR będzie zachęcał swoich partnerów do udziału w inicjatywach społecznych, środowiskowych i gospodarczych.

 

Ochrona środowiska

 

W przyjętej przez PFR strategii, pożądany kierunek zmian proekologicznych oraz udzielanego wsparcia w obszarze bezpieczeństwa w wymiarze środowiskowym i energetycznym to m.in.:

 • przeciwdziałanie negatywnym skutkom kryzysu klimatycznego, zanieczyszczeniu wód oraz deficytom w zakresie jakości powietrza, gospodarki odpadami oraz dostępu do dobrej jakości wody pitnej,
 • ograniczenie skutków występujących ekstremalnych zjawisk pogodowych (powodzie, susze, fale upałów, huraganowe wiatry,
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii oraz wzrost potencjału produkcji energii poprzez poprawę efektywności energetycznej,
 • rozwój infrastruktury transportu zbiorowego (liniowej i węzłowej) oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko (tabor nisko emisyjny, rozwój współdzielonych środków transportu, upowszechnienie mobilności aktywnej),
 • rozwój pomorskiej infrastruktury transportowej.

 

Społeczeństwo

Drugi z obszarów pozostających w kręgu zainteresowania polityki odnosi się do działalności przedsiębiorstwa mającej przyczynić się do podwyższenia poziomu ogólnego dobrobytu społecznego. Przede wszystkim oznacza to wsparcie organizacji społecznych, kulturalnych, zapewnienie miejsc pracy, a także walki z patologiami funkcjonowania społeczeństwa. Zgodnie z Polityką PFR, udzielając wsparcia, będzie skupiał się także na działaniach w zakresie:

 

 • zmniejszenia deficytu kadr medycznych i okołomedycznych,
 • zwiększenia działań w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki oraz poprawy jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych,
 • poprawy jakości i dostępności oferty wychowania przedszkolnego,
 • dostosowywania kształcenia w szkołach zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenia zainteresowania podejmowaniem nauki w takich placówkach,
 • zapewnienia wysokiej jakości edukacji w zakresie nabywania kompetencji kluczowych oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • umiędzynarodowienia uczelni, włączenia sektora akademickiego w międzynarodowe sieci współpracy,
 • poszerzenia oferty i poprawy dostępności do zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych dla wszystkich mieszkańców,
 • wzrostu aktywności zawodowej i społecznej grup wymagających szczególnego wsparcia oraz rozwój realizacji programów społecznych,
 • wzrostu poziomu integracji i otwartości w stosunku do imigrantów,
 • podnoszenia świadomości i wiedzy mieszkańców w kluczowych dla regionu obszarach: aktywności obywatelskiej, kultury, środowiska i klimatu, zdrowego trybu życia, cyfryzacji oraz przedsiębiorczości,
 • rozwoju kultury,
 • poprawy dostępności komunikacyjnej poprzez rozwój infrastruktury transportu zbiorowego, w szczególności ograniczenia wykluczenia transportowego, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Gospodarka

 

Istotną kwestię dla rozwoju nowoczesnej gospodarki stanowi wzmacnianie międzynarodowej konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, a także dostosowanie modeli biznesowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach. Kierunek udzielanego przez PFR wsparcia będzie skupiał się na działaniach w zakresie:

 

 • wzrostu aktywności eksportowej oraz współpracy międzynarodowej,
 • rozwoju sektora naukowo-badawczego oraz publicznego w celu budowania technologicznej konkurencyjności,
 • wdrażania nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję,
 • poprawy dostępności i rozwoju kompleksowej oferty usług doradczych dla biznesu,
 • pozyskiwania pracowników w zawodach deficytowych,
 • budowania gospodarczej marki regionu oraz produktów i przedsiębiorstw z nim związanych,
 • rozwoju źródeł finansowania Startupów,
 • rozwoju współpracy międzysektorowej, w szczególności NGO, JST i przedsiębiorców,
 • rozwoju kultury, turystyki, w tym biznesowej i uzdrowiskowej,
 • zwiększenia roli pomorskich centrów logistycznych oraz ilości powierzchni magazynowej,
 • zwiększenia rangi połączeń pomorskich portów w polskiej i unijnej polityce transportowej,
 • zabezpieczenia gospodarki regionu przed negatywnymi skutkami kryzysów.

 

PFR będzie przeprowadzał cykliczne przeglądy Polityki oraz dostosowywał ją do zmieniających się warunków.

Dołącz do naszych Klientów

Sprawdź ofertę i skontaktuj się z naszymi pośrednikami finansowymi.

Bądź na bieżącoZapisz się do newslettera
Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk

biuro@pfr.pomorskie.eu

58 58 58 950